Privacyverklaring

Biljartteller, gevestigd aan Kalimantanstraat 27c, 7512 HL Enschede Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Biljartteller
Kalimantanstraat 27c
7512 HL Enschede
+31 (0)53 7440403
e-mail: info@biljartteller.nl
KvK-nummer: 08179246
btw-nummer: NL001945500B43
F.W. Dillema is de Functionaris Gegevensbescherming van Biljartteller. Hij is te bereiken via info@biljartteller.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Biljartteller verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Model en type telefoon/tablet

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Biljartteller.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Biljartteller verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Biljartteller neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Biljartteller) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Biljartteller bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw personalia en adresgegevens maximaal een jaar na uw meest recente bezoek aan onze website. Uitzondering geldt voor als u zich eigenaar bent van een apparaat dat wij hebben geleverd. In dat geval bewaren wij uw gegevens totdat u uw registratie verwijderd of na verloop van twee jaar. U kunt uw registratie periodiek verlengen zodat de bewaartermijn weer met 2 jaar verlengt wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Biljartteller verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Biljartteller gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens van klanten
Wanneer u een fysiek product bij ons koopt dat bewaren we uw klantgegevens (dus niet een app koopt of alleen een donatie doet). We bewaren niet uw betaalgegevens zoals uw creditcardnummer, maar bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om u als koper en eigenaar van het gekochte apparaat te kunnen identificeren. Daarnaast kan uw apparaat geregistreerd staan bij ons (hierdoor kunnen wij u helpen wanneer u uw toegang bijvoorbeeld bent kwijtgeraakt door verlies van uw telefoon). Bij een dergelijke registratie wordt het unieke ID van het apparaat opgeslagen bij uw overige klantgegevens (zoals naam, adres, email-adres of telefoonnummer). Registratie bij ons als eigenaar van een apparaat is niet verplicht.

Biljartteller is wettelijk verplicht de boekhouding te bewaren waarin ook klantgegevens zijn opgenomen. Deze gegevens moet Biljartteller aan de Nederlandse Belastingdienst ter controle kunnen aanbieden. De wettelijke bewaartermijn is hiervoor zeven jaar.

Gegevens van gebruikers van onze gratis apps:
U kunt gratis (versies van onze) apps downloaden en installeren op uw telefoon of tablet. Deze apps zijn gratis omdat u met deze apps onze fysieke producten kunt bedienen. Onze apps zijn niet bedoeld en worden niet door ons gebruikt om u te volgen of gegevens over u te verzamelen. We verdienen ons geld niet met advertenties die afgestemd zijn op uw persoonlijk gegevens. Onze gratis apps bevatten slechts advertenties voor onze eigen fysieke producten, betaalde versies van onze apps, of verzoeken tot vrijwillige bijdragen. Hiervoor verzamelen, bewerken of bewaren wij geen gegevens over u. Als u eenmaal een gratis app van ons in gebruik hebt genomen waarop deze privacyregel van toepassing is dan zullen we deze regel in de toekomst niet veranderen voor die app.

Gegevens van gebruikers van onze fysieke producten:
Wanneer u onze (gratis of betaalde) apps gebruikt om onze fysieke producten, scoreborden en andere gelijksoortige apparaten, te bedienen dan zal de app gegevens van uw telefoon of tablet naar dit apparaat sturen zoals scores en spelersnamen die u invoert. Ook krijgt uw app een uniek ID dat gebruikt wordt door onze apparaten om verschillende gebruikers te kunnen onderscheiden (en later weer toegang tot hun gegevens te kunnen verlenen bijvoorbeeld).

Deze gegevens worden langdurig op dit apparaat opgeslagen en worden mogelijk pas verwijderd als het apparaat opslagruimte te kort komt of omdat de eigenaar van het apparaat deze gegevens wist. Deze gegevens worden in de eerste plaats opgeslagen zodat u uw eigen gegevens later weer kunt opvragen. Wij, de fabrikant van deze apparaten, verzamelen en verwerken deze gegevens niet. De koper en eigenaar van het apparaat kan deze gegevens wel opvragen voor verdere verwerking, bijvoorbeeld voor het maken van overzichten en statistieken. De koper of eigenaar van het apparaat zal in zijn of haar privacyverklaring moeten beschrijven of en op welke manier dit gebeurt.

Onze apparaten slaan niet alle gegevens op die zij ontvangen van u via onze apps. In sommige gevallen is het mogelijk om foto’s van gebruikers (spelers) via onze apps naar onze apparaten te sturen. Deze foto’s worden door onze apparaten niet langdurig opgeslagen. Na gebruik van het apparaat zal het fotomateriaal verwijderd zijn. Ook de koper of eigenaar van het apparaat zal dit fotomateriaal dus niet kunnen opvragen voor verder gebruik of verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@Biljartteller.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Biljartteller zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Biljartteller wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Biljartteller neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@scorekeeper.eu